رادیولوگ

[]
  6
  میانگین پخش
  245
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  رادیولوگ

  []
  6
  میانگین پخش
  245
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  مشکلات روانی ژنتیک؟ محیط؟ یا شاید هیچکدام...
  مشکلات روانی ژنتیک؟ محیط؟ یا شاید هیچکدام
  08:21
  • 0

  • 1 هفته پیش
  08:21
  چگونه مبتذل باشیم؟...
  چگونه مبتذل باشیم؟
  11:09
  • 0

  • 1 هفته پیش
  11:09
  اتشفشان ها و خطرات فوران های بزرگ...
  اتشفشان ها و خطرات فوران های بزرگ
  14:09
  • 0

  • 3 هفته پیش
  14:09
  شهرت احمق ها و سبک زیست ما...
  شهرت احمق ها و سبک زیست ما
  11:02
  • 4

  • 4 هفته پیش
  11:02
  تحلیلی بر داستان پایان‌ها...
  تحلیلی بر داستان پایان‌ها
  11:33
  • 4

  • 1 ماه پیش
  11:33
  چهار خطر هوش مصنوعی...
  چهار خطر هوش مصنوعی
  17:27
  • 7

  • 2 ماه پیش
  17:27
  چگونه چیزها بی معنا میشوند؟...
  چگونه چیزها بی معنا میشوند؟
  11:05
  • 3

  • 2 ماه پیش
  11:05
  چرا خرافات باور میشوند؟...
  چرا خرافات باور میشوند؟
  11:42
  • 4

  • 2 ماه پیش
  11:42
  زنان کارگر و روز جهانی زنان...
  زنان کارگر و روز جهانی زنان
  08:14
  • 5

  • 3 ماه پیش
  08:14
  آیا سیاه‌چاله‌ها منشأ انرژی تاریک اند؟...
  آیا سیاه‌چاله‌ها منشأ انرژی تاریک اند؟
  11:06
  • 10

  • 3 ماه پیش
  11:06
  عمرمان را از سر راه آوردیم؟...
  عمرمان را از سر راه آوردیم؟
  09:33
  • 3

  • 3 ماه پیش
  09:33
  آیا مریخ زمانی شبیه به زمین بوده است؟...
  آیا مریخ زمانی شبیه به زمین بوده است؟
  10:52
  • 7

  • 4 ماه پیش
  10:52
  انواع سرطان و درمان هایش...
  انواع سرطان و درمان هایش
  33:04
  • 4

  • 4 ماه پیش
  33:04
  اثربخشی داروهای ضد افسردگی...
  اثربخشی داروهای ضد افسردگی
  06:36
  • 5

  • 4 ماه پیش
  06:36
  عشق در پدیدارشناسی هوسرل - قسمت دوم...
  عشق در پدیدارشناسی هوسرل - قسمت دوم
  13:40
  • 7

  • 4 ماه پیش
  13:40
  عشق در پدیدارشناسی هوسرل - قسمت اول...
  عشق در پدیدارشناسی هوسرل - قسمت اول
  14:15
  • 12

  • 4 ماه پیش
  14:15
  نظریه F، فراتر از یک انقلاب در تئوری ریسمان...
  نظریه F، فراتر از یک انقلاب در تئوری ریسمان
  10:16
  • 5

  • 4 ماه پیش
  10:16
  واقعیت کیهان چیست؟...
  واقعیت کیهان چیست؟
  10:51
  • 9

  • 5 ماه پیش
  10:51
  زنان سرکش و زنان منفعل...
  زنان سرکش و زنان منفعل
  08:21
  • 11

  • 5 ماه پیش
  08:21
  حاکمیت مردم بر مردم چگونه ممکن است؟...
  حاکمیت مردم بر مردم چگونه ممکن است؟
  11:57
  • 10

  • 5 ماه پیش
  11:57
  فیزیک و فلسفه , تقابل یا همکاری؟...
  فیزیک و فلسفه , تقابل یا همکاری؟
  24:12
  • 5

  • 5 ماه پیش
  24:12
  چرا زنان کمتر در فضای عمومی سوال می کنند؟...
  چرا زنان کمتر در فضای عمومی سوال می کنند؟
  20:35
  • 7

  • 6 ماه پیش
  20:35
  • 9

  • 6 ماه پیش
  قدرت چیست؟...
  قدرت چیست؟
  11:32
  • 9

  • 6 ماه پیش
  11:32
  خلا کوانتومی چیست؟...
  خلا کوانتومی چیست؟
  13:51
  • 10

  • 6 ماه پیش
  13:51
  جامعه چگونه کور یا بینا می‌شود؟...
  جامعه چگونه کور یا بینا می‌شود؟
  07:31
  • 8

  • 6 ماه پیش
  07:31
  تفسیر کپنهاگی مکانیک کوانتومی...
  تفسیر کپنهاگی مکانیک کوانتومی
  15:00
  • 14

  • 6 ماه پیش
  15:00
  اجتماع مدرن؛ ارتباط کالاها یا انسان ها؟...
  اجتماع مدرن؛ ارتباط کالاها یا انسان ها؟
  13:06
  • 7

  • 6 ماه پیش
  13:06
  اصل آنتروپیک - قسمت دوم...
  اصل آنتروپیک - قسمت دوم
  19:52
  • 6

  • 7 ماه پیش
  19:52
  اصل آنتروپیک - قسمت اول...
  اصل آنتروپیک - قسمت اول
  17:15
  • 7

  • 7 ماه پیش
  17:15
  ذهن فاشیستی در میان ما...
  ذهن فاشیستی در میان ما
  11:30
  • 8

  • 7 ماه پیش
  11:30
  انفجارهای رادیویی سریع چیست؟...
  انفجارهای رادیویی سریع چیست؟
  15:31
  • 3

  • 7 ماه پیش
  15:31
  از جان بدن خود چه میخواهیم ؟...
  از جان بدن خود چه میخواهیم ؟
  10:37
  • 3

  • 7 ماه پیش
  10:37
  • 4

  • 7 ماه پیش
  نظم بی مرکز...
  نظم بی مرکز
  13:27
  • 4

  • 7 ماه پیش
  13:27
  در نقد ذهن گرایی...
  در نقد ذهن گرایی
  09:21
  • 3

  • 7 ماه پیش
  09:21
  • 3

  • 7 ماه پیش
  زیبایی گم شده...
  زیبایی گم شده
  11:04
  • 3

  • 7 ماه پیش
  11:04
  مکانیک کوانتومی چیست؟...
  مکانیک کوانتومی چیست؟
  24:13
  • 5

  • 7 ماه پیش
  24:13
  بیگانگی از نتوانستن...
  بیگانگی از نتوانستن
  08:29
  • 4

  • 7 ماه پیش
  08:29
  حلقه های انیشتین...
  حلقه های انیشتین
  17:44
  • 4

  • 7 ماه پیش
  17:44
  نگاه نو به وفاداری...
  نگاه نو به وفاداری
  07:08
  • 6

  • 7 ماه پیش
  07:08
  پنج گوشزد درباره فرگشت...
  پنج گوشزد درباره فرگشت
  17:06
  • 4

  • 7 ماه پیش
  17:06
  • 5

  • 7 ماه پیش
  کوازار چیست ؟...
  کوازار چیست ؟
  22:45
  • 5

  • 7 ماه پیش
  22:45
  • 10

  • 7 ماه پیش
  مسئولیت‌...
  مسئولیت‌
  05:12
  • 10

  • 7 ماه پیش
  05:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads