دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب

siavash mirzaeimehr
  44
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  42
  دنبال کننده

  دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب

  siavash mirzaeimehr
  44
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  42
  دنبال کننده

  دوره جامع تاریخ فلسفه غرب ...
  دوره جامع تاریخ فلسفه غرب
  00:00
  • 27

  • 5 ماه پیش
  00:00
  درباره درسگفتارهای آکادمی شمسه...
  درباره درسگفتارهای آکادمی شمسه
  02:41:00
  • 27

  • 1 سال پیش
  02:41:00
  ترم هشتم | جلسه 6 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هشتم | جلسه 6 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد ...
  01:44:48
  • 34

  • 1 سال پیش
  01:44:48
  ترم هشتم | جلسه 5 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هشتم | جلسه 5 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد ...
  01:47:16
  • 38

  • 1 سال پیش
  01:47:16
  ترم هشتم | جلسه 4 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هشتم | جلسه 4 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد ...
  01:46:07
  • 31

  • 1 سال پیش
  01:46:07
  ترم هشتم | جلسه 3 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هشتم | جلسه 3 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد ...
  01:23:43
  • 35

  • 1 سال پیش
  01:23:43
  ترم هشتم | جلسه 2 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هشتم | جلسه 2 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد ...
  01:11:27
  • 28

  • 1 سال پیش
  01:11:27
  ترم هشتم | جلسه 1 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هشتم | جلسه 1 | کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد ...
  01:17:25
  • 55

  • 1 سال پیش
  01:17:25
  ترم هفتم | جلسه 5 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا شکاکیت | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هفتم | جلسه 5 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا ...
  01:44:54
  • 37

  • 1 سال پیش
  01:44:54
  ترم هفتم | جلسه 4 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا شکاکیت | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هفتم | جلسه 4 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا ...
  01:22:36
  • 40

  • 1 سال پیش
  01:22:36
  ترم هفتم | جلسه 3 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا شکاکیت | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هفتم | جلسه 3 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا ...
  01:35:49
  • 38

  • 1 سال پیش
  01:35:49
  ترم هفتم | جلسه 2 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا شکاکیت | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هفتم | جلسه 2 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا ...
  01:37:57
  • 34

  • 1 سال پیش
  01:37:57
  ترم هفتم | جلسه 1 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا شکاکیت | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم هفتم | جلسه 1 | تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا ...
  01:22:10
  • 39

  • 1 سال پیش
  01:22:10
  ترم ششم | جلسه 5 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مونادولوژی لایب‌‌نیتس | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم ششم | جلسه 5 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مو...
  01:14:00
  • 34

  • 1 سال پیش
  01:14:00
  ترم ششم | جلسه 4 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مونادولوژی لایب‌‌نیتس | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم ششم | جلسه 4 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مو...
  01:07:15
  • 23

  • 1 سال پیش
  01:07:15
  ترم ششم | جلسه 3 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مونادولوژی لایب‌‌نیتس | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم ششم | جلسه 3 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مو...
  01:21:04
  • 40

  • 1 سال پیش
  01:21:04
  ترم ششم | جلسه 2 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مونادولوژی لایب‌‌نیتس | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم ششم | جلسه 2 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مو...
  01:23:59
  • 23

  • 1 سال پیش
  01:23:59
  ترم ششم | جلسه 1 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مونادولوژی لایب‌‌نیتس | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم ششم | جلسه 1 | کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مو...
  01:07:16
  • 28

  • 1 سال پیش
  01:07:16
  ترم پنجم | جلسه 5 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوانی اخلاق اسپینوزا | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم پنجم | جلسه 5 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوان...
  01:39:42
  • 27

  • 1 سال پیش
  01:39:42
  ترم پنجم | جلسه 4 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوانی اخلاق اسپینوزا | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم پنجم | جلسه 4 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوان...
  01:26:06
  • 7

  • 1 سال پیش
  01:26:06
  ترم پنجم | جلسه 3 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوانی اخلاق اسپینوزا | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم پنجم | جلسه 3 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوان...
  01:25:27
  • 19

  • 1 سال پیش
  01:25:27
  ترم پنجم | جلسه 2 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوانی اخلاق اسپینوزا | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم پنجم | جلسه 2 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوان...
  01:10:46
  • 24

  • 1 سال پیش
  01:10:46
  ترم پنجم | جلسه 1 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوانی اخلاق اسپینوزا | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم پنجم | جلسه 1 | مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوان...
  01:25:58
  • 33

  • 1 سال پیش
  01:25:58
  ترم چهارم | جلسه 4 | دکارت : آغاز فلسفۀ مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم چهارم | جلسه 4 | دکارت : آغاز فلسفۀ مدرن | دکت...
  01:50:30
  • 38

  • 1 سال پیش
  01:50:30
  ترم چهارم | جلسه 3 | دکارت : آغاز فلسفۀ مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم چهارم | جلسه 3 | دکارت : آغاز فلسفۀ مدرن | دکت...
  01:28:32
  • 49

  • 1 سال پیش
  01:28:32
  ترم چهارم | جلسه 2 | دکارت : آغاز فلسفۀ مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم چهارم | جلسه 2 | دکارت : آغاز فلسفۀ مدرن | دکت...
  01:21:32
  • 73

  • 1 سال پیش
  01:21:32
  ترم چهارم | جلسه 1 | دکارت : آغاز فلسفۀ مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم چهارم | جلسه 1 | دکارت : آغاز فلسفۀ مدرن | دکت...
  01:21:16
  • 36

  • 1 سال پیش
  01:21:16
  ترم سوم | جلسه 6 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم سوم | جلسه 6 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محم...
  01:18:04
  • 25

  • 2 سال پیش
  01:18:04
  ترم سوم | جلسه 5 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم سوم | جلسه 5 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محم...
  01:21:40
  • 29

  • 2 سال پیش
  01:21:40
  ترم سوم | جلسه 4 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم سوم | جلسه 4 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محم...
  01:28:48
  • 16

  • 2 سال پیش
  01:28:48
  دوره انتقادی تاريخ فلسفه غرب (3): خاستگاه های عقل مدرندپارتمان فلسفه آکادمی شمسهمدرس : دکتر محمد مهدی اردبیلیاین درسگفتار، به عنوان سومین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب، با عنوان “خاستگاه ‌های عق...

  دوره انتقادی تاريخ فلسفه غرب (3): خاستگاه های ع...

  01:28:48
  • 42

  • 2 سال پیش
  01:28:48
  ترم سوم | جلسه 3 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم سوم | جلسه 3 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محم...
  01:14:28
  • 44

  • 2 سال پیش
  01:14:28
  ترم سوم | جلسه 2 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم سوم | جلسه 2 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محم...
  01:22:32
  • 48

  • 2 سال پیش
  01:22:32
  ترم سوم | جلسه 1 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم سوم | جلسه 1 | خاستگاه های عقل مدرن | دکتر محم...
  01:24:08
  • 56

  • 2 سال پیش
  01:24:08
  ترم دوم | جلسه 6 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم دوم | جلسه 6 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسط...
  01:14:00
  • 41

  • 2 سال پیش
  01:14:00
  ترم دوم | جلسه 5 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم دوم | جلسه 5 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسط...
  01:15:31
  • 36

  • 2 سال پیش
  01:15:31
  ترم دوم | جلسه 4 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم دوم | جلسه 4 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسط...
  01:14:02
  • 41

  • 2 سال پیش
  01:14:02
  ترم دوم | جلسه 3 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم دوم | جلسه 3 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسط...
  01:13:21
  • 52

  • 2 سال پیش
  01:13:21
  ترم دوم | جلسه 2 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم دوم | جلسه 2 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسط...
  01:14:55
  • 60

  • 2 سال پیش
  01:14:55
  ترم دوم | جلسه 1 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم دوم | جلسه 1 | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسط...
  01:27:08
  • 41

  • 2 سال پیش
  01:27:08
  ترم اول | جلسه 6 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سقراطی و سقراط | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم اول | جلسه 6 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سق...
  01:26:58
  • 85

  • 2 سال پیش
  01:26:58
  ترم اول | جلسه 5 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سقراطی و سقراط | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم اول | جلسه 5 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سق...
  01:24:15
  • 61

  • 2 سال پیش
  01:24:15
  ترم اول | جلسه 4 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سقراطی و سقراط | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم اول | جلسه 4 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سق...
  01:37:42
  • 104

  • 2 سال پیش
  01:37:42
  ترم اول | جلسه 3 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سقراطی و سقراط | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم اول | جلسه 3 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سق...
  01:28:15
  • 76

  • 2 سال پیش
  01:28:15
  دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب: ظهور لوگوس یونانی: فلسفۀ پیش‌سقراطی و سقراطجلسه سومدپارتمان فلسفه آکادمی شمسهمدرس: دکتر محمدمهدی اردبیلیاین دوره، به عنوان نخستین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب...

  دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب: ظهور لوگوس یونانی...

  01:28:15
  • 86

  • 2 سال پیش
  01:28:15
  ترم اول | جلسه 2 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سقراطی و سقراط | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم اول | جلسه 2 | ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سق...
  01:13:06
  • 56

  • 2 سال پیش
  01:13:06
  ترم اول | جلسه 1| ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سقراطی و سقراط | دکتر محمد مهدی اردبیلی...
  ترم اول | جلسه 1| ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفه پیش سقر...
  01:31:08
  • 116

  • 2 سال پیش
  01:31:08
  shenoto-ads
  shenoto-ads