33

تورینگ | Turing

تعداد اپیزود:27
10

دکتر مسعود درخشان

تعداد اپیزود:39
14

مشــاور من

تعداد اپیزود:24
10

مشاوران آلفا

تعداد اپیزود:10
6

آموزش ریاضی

تعداد اپیزود:6
4

پادکست علمی آندرومدا

تعداد اپیزود:4
0

تلکام

تعداد اپیزود:3
0

تکینگی | Singularity

تعداد اپیزود:6