• 5 سال پیش

  • 738

  • 20:42
تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟

تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟

ترجمان علوم انسانی
2
تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟
  • 20:42

  • 738

  • 5 سال پیش

تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟

ترجمان علوم انسانی
2

توضیحات
سرزنش قربانیان راهی است برای اجتناب از پذیرش اینکه بعضی امورِ غیرقابل‌تصور می‌تواند برای خودِ شما اتفاق بیفتد

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads