• 6 سال پیش

  • 12

  • 09:06

گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور

آوای تیوال
  • 09:06

  • 12

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور / دراماتورژ. گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش تلخی های شیرین

با صدای
حسین حیدری پور
مهشاد حجتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads