• 6 سال پیش

  • 490

  • 30:00

آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم-14تیرماه96

رادیو صدای بازاریابی
1
1
0

آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم-14تیرماه96

رادیو صدای بازاریابی
  • 30:00

  • 490

  • 6 سال پیش

توضیحات
آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم-14تیرماه96

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads