• 1 سال پیش

  • 579

  • 38:51

نمایش جنایی «باران سهمگین»

رادیو جاده
8
8
0

نمایش جنایی «باران سهمگین»

رادیو جاده
  • 38:51

  • 579

  • 1 سال پیش

توضیحات
سپیده و حمیدرضا در مسیر بازگشت از سفر خانوادگی خود، با توده هوایی پر باران غافلگیر میشوند؛ در ادامه ی روند بدشانسی های ناشی از این سفر بی برنامه ریزی، با کمبود شدید بنزین مواجه شده و مجبور میشوند از مسیر اصلی خارج شوند. سپیده برای استفاده از سرویس بهداشتی پمپ بنزین سر راهی از حمیدرضا جدا شده که…!!!

با صدای
گروه بازیگران
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads