• 2 سال پیش

  • 11

  • 01:23:35

قسمت بیستم (خودمونی) – ایران اومدن و مهاجرت

آنکات فارسی
0
0
1

قسمت بیستم (خودمونی) – ایران اومدن و مهاجرت

آنکات فارسی
  • 01:23:35

  • 11

  • 2 سال پیش

توضیحات
در قسمت بیستم نوید بیشتر در مورد اومدنش به ایران و مهاجرت صحبت می کنه و بهراد که کوچولو همراهیش می کنه صحبت ها: 1- مشکلات ورود نوید به ایران 2- روش های مختلف مهاجرت لینک ها: 1- https://reed.co.uk ارتباط با نوید: 1- https://twitter.com/navid_gh 2- https://ghahremani.medium.com 3- https://www.linkedin.com/in/ghahramani 4- https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: 1- https://instagram.com/codebybehrad 2- https://behradkazemi.medium.com 3- https://www.linkedin.com/in/kaazemi 4- https://github.com/behrad-kzm با ما در ارتباط باشید https://www.uncutfarsi.ir

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads