• 2 سال پیش

  • 120

  • 07:21

پادکست شماره 125: ارزش اقتصادی سیستم های خودکار تشخیص فحلی

رادیو آگرین تک
1
1
3

پادکست شماره 125: ارزش اقتصادی سیستم های خودکار تشخیص فحلی

رادیو آگرین تک
  • 07:21

  • 120

  • 2 سال پیش

توضیحات
با بزرگ شدن گله ها، کاهش تعداد نیروی کار، و افزایش هزینه های کارگری تشخیص فحلی به صورت چشمی به یکی از پرهزینه ترین کارهای دامداری تبدیل شده است. همچنین با بزرگ شدن گله ها و افزایش تعداد دامها در هر بهاربند دقت تشخیص چشمی فحلی نیز کاهش می یابد. استفاده از تکنیک های تشخیص فحلی در بسیاری از کشورهای دنیا رایج شده است و باعث افزایش دقت تشخیص فحلی و کاهش نیاز کارگری شده است. اما به علت مشخص نبودن بازده اقتصادی، استفاده از این سیستم ها در گله ها هنوز رایج نشده است. نتایج تحقیقات منتشر شده در سال 2020 نشان داد که استفاد از سیستم های هوشمند تشخیص فحلی نه تنها ارزشمند است بلکه به افزایش سود گله نیز کمک می کند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads