• 7 سال پیش

  • 142

  • 06:36
  • 06:36

  • 142

  • 7 سال پیش

توضیحات
این تعارض های شش گانه از وجوه تراژیک و سوزناک عشق است . تعارض نخست خشونت عشق است ...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads