• 2 سال پیش

  • 731

  • 34:43

قسمت پنجاه و سوم / ادامه آواز افشاری (معرفی گوشه مثنوی)

پادکست چهارگاه
0
0
0

قسمت پنجاه و سوم / ادامه آواز افشاری (معرفی گوشه مثنوی)

پادکست چهارگاه
  • 34:43

  • 731

  • 2 سال پیش

توضیحات
در ادامه قسمت های قبل، در این قسمت به معرفی گوشه مثنوی در آواز افشاری می پردازیم و به تصنیف «بی همگان بسر شود» گوش می سپاریم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads