• 3 سال پیش

  • 925

  • 37:03

قسمت پنجاه و یکم / ادامه آواز افشاری (قسمت چهارم)

پادکست چهارگاه
2
2
0

قسمت پنجاه و یکم / ادامه آواز افشاری (قسمت چهارم)

پادکست چهارگاه
  • 37:03

  • 925

  • 3 سال پیش

توضیحات
در ادامه معرفی آواز افشاری، در این قسمت به آنالیز برنامه گل های رنگارنگ شماره 228 می پردازیم و به تصنیف «شب هجران» گوش می سپاریم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads