• 3 سال پیش

  • 74.2K

  • 40:42

پاگرد چهارم - زمستان 99

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
7
7
1

پاگرد چهارم - زمستان 99

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 40:42

  • 74.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در پاگرد چهارم، پیرامون چهار موضوع صحبت شده است: اول – خبر یک زایش و رویش دوم – توضیحی در ارتباط با «آسایش ایمانی» سوم – تجربه زیسته‌شده‌ای در پادکست انسانک چهارم – داستان و سرنوشت سال بعد انسانک پیشاپیش سال خوبی را برای همه شما شنوندگان انسانک آرزو داریم. در کانال تلگرام انسانک، می‌توانید اخبار انتشار اپیزودهای عیدانه را پیگیری کنید و همچنان سایت انسانک برای بیان نظرات و نقدهای شما مهیاست: Ensanak.com

shenoto-ads
shenoto-ads