• 6 سال پیش

  • 251

  • 05:08

بزرگترین کمک به دیگران تغییر نگرش آن ها به هستی است

پادکست های استاد ملکیان
9
9
0

بزرگترین کمک به دیگران تغییر نگرش آن ها به هستی است

پادکست های استاد ملکیان
  • 05:08

  • 251

  • 6 سال پیش

توضیحات
بزرگترین کمک به دیگران تغییر نگرش آن ها به هستی است. "اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم . فروغ فرخزاد" اخلاق کاربردی - مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads