• 5 سال پیش

  • 196

  • 05:08
بزرگترین کمک به دیگران تغییر نگرش آن ها به هستی است

بزرگترین کمک به دیگران تغییر نگرش آن ها به هستی است

پادکست های استاد ملکیان
3
بزرگترین کمک به دیگران تغییر نگرش آن ها به هستی است
  • 05:08

  • 196

  • 5 سال پیش

بزرگترین کمک به دیگران تغییر نگرش آن ها به هستی است

پادکست های استاد ملکیان
3

توضیحات
بزرگترین کمک به دیگران تغییر نگرش آن ها به هستی است. "اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم . فروغ فرخزاد" اخلاق کاربردی - مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads