• 5 سال پیش

  • 153

  • 09:05
مطلوب های اجتماعی

مطلوب های اجتماعی

پادکست های استاد ملکیان
3
مطلوب های اجتماعی
  • 09:05

  • 153

  • 5 سال پیش

مطلوب های اجتماعی

پادکست های استاد ملکیان
3

توضیحات
یک قانون هستی:همه مطلوب های اجتماعی که خواستار آنها هستیم قابل جمع با هم نیستند. در واقع ما همگی طالب علم و محبوبیت و شهرت و ثروت و ... هستیم ولی این ها همه با هم قابل جمع نیستند. استاد ملکیان،اخلاق کاربردی

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads