• 3 سال پیش

  • 917

  • 13:03

خشم در کودکان و راههای کنترل آن

رادیو اطلس
1
1
0

خشم در کودکان و راههای کنترل آن

رادیو اطلس
  • 13:03

  • 917

  • 3 سال پیش

توضیحات
? در این اپیزود کارشناس و روانشناس رادیو اطلس نگاهی به موضوع خشم درکوکان و راهکارهای کنترل آن دارد. باما همراه باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads