• 2 سال پیش

  • 152

  • 45:46

آخرین امپراتور(بخش دوم:پویی)

پادکست هیستاریک
1
1
0

آخرین امپراتور(بخش دوم:پویی)

پادکست هیستاریک
  • 45:46

  • 152

  • 2 سال پیش

توضیحات
تنها رهبری که به دادگاه های بین المللی جنگ جهانی دوم رفت توجه این قسمت مناسب کودکان نیست! منابع: The 1911 Revolution (Chinese: 辛亥革命; pinyin: Xīnhài Gémìng), also known as the Chinese Revolution or the Xinhai Revolution, was a revolution that overthrew China's last imperial dynasty (the Qing dynasty) and established the Republic of China (ROC). The revolution was named Xinhai (Hsin-hai) because it occurred in 1911, the year of the Xinhai (辛亥) stem-branch in the sexagenary cycle of the traditional Chinese calendar. Bergère and Lloyd 1998 Tunzelmann, Alex (16 April 2009). "The Last Emperor: Life is stranger, and nastier, than fiction". The Guardian. Retrieved 2015-11-29. Behr (1987) Shao, Dan (2005). "Princess, Traitor, Soldier, Spy Iriye, 1987 Young 1998 Stephen, 1978 Driscoll 2010 Li, Xin (8 April 1995). "Pu Yi's Widow Reveals Last Emperor's Soft Side". The Hartford Chronicle.

با صدای
Amir
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads