• 3 سال پیش

  • 476

  • 19:08

6.تاسیس صفویه(بخش اول:پشمینه پوشان)

پادکست هیستاریک
2
2
0

6.تاسیس صفویه(بخش اول:پشمینه پوشان)

پادکست هیستاریک
  • 19:08

  • 476

  • 3 سال پیش

توضیحات
روایت متفاوت تر از تشکیل صفویه منابع: الگار، حامد، طریقت نقشبندیه، ترجمه داوود وفایی، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 27، 1387 پارسایی بخارایی، خواجه محمد بن محمد، قدسیه(کلمات بهاءالدین نقشبند)، تهران، 1354. Minorsky Vladimir, The Turks, Iran and the Caucasus in the Middle Ages. Preface by J.A. Boyle. Variorum Reprints, London 1978; page 517-518 The history of Iran, By Elton L. Daniel, pg.83 اسکندر منشی‌، عالم آرای عباسی، ج‌۱، ص۱۸.

با صدای
Lexios
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads