• 7 سال پیش

  • 1.5K

  • 26:36

چرا بعضی از تیم ها موثر کار نمیکنند؟!

کاربانک
10
10
0

چرا بعضی از تیم ها موثر کار نمیکنند؟!

کاربانک
  • 26:36

  • 1.5K

  • 7 سال پیش

توضیحات
کاربانک طی گفتگو با آقای رضا غیابی به تجربه ایشان در خصوص راندمان کار تیمی می پردازد. آقای رضا غیابی به پر رنگ بودن نقش Leadership در فعالیت های تیمی اشاره داشته و آنرا عاملی برای موفقیت یا عدم موفقیت کار تیمی می داند. از دید ایشان مساله رهبری رابطه مستقیم با مساله بیولوژی و ترشح هرمون های اکسی توسین، اندورفین، سروتونین و دوپامین دارد! تجربه هایی جالب از کار تیمی و موضوع راندمان و تاثیر این نوع فعالیت ها را بشنویم.

shenoto-ads
shenoto-ads