• 3 سال پیش

  • 714

  • 15:01

قصیده‌ای از سنایی / دلا تا کی درین زندان فریب این و آن بینی

هنر و زندگی شهرزاد
1
توضیحات
قصیده‌‌ای از #سنایی_غزنوی ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی حکیم سنایی ۴۷۳-۵۴۵ قمری شاعر و عارف ایرانی قرون پنجم و ششم هجری در بازخوانی و بلند‌خوانی #هزار_و_یکشب (https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0) در یکی از «این دو بیت برخواند»‌های داستان‌های هزار و یک شب به دو بیت از این قصیده برخوردم،کامل آن را یافتم و بلند خواندم شاید بر جانی بنشیند... دلا تا کی درین زندان فریب این و آن بینی یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی جهانی کاندرو هر دل که یابی پادشا یابی جهانی کاندرو هر جان که بینی شادمان بینی ??????? به رای و عقل، معنی را تویی راوی، روایت کن که معنی‌دان همان باشد کش اندر دل، همان بینی اجرا #شهرزادفتوحی تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی هنر و زندگی شهرزاد (https://t.me/ShahrzadArtandLife)@ShahrzadArtandLife

با صدای
گوینده شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
کاری از هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads