• 3 سال پیش

  • 44

  • 00:00

امروز در بازار سرمایه چه گذشت ؟

حافظ پلاس
0
0
0

امروز در بازار سرمایه چه گذشت ؟

حافظ پلاس
  • 00:00

  • 44

  • 3 سال پیش

توضیحات
روزی که بار دیگر هیجان بر بازار غلبه کرد! به تاریخ 11 خرداد 99

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads