• 3 سال پیش

  • 24

  • 00:00

امروز در بازار سرمایه چه گذشت ؟

حافظ پلاس
0
0
0

امروز در بازار سرمایه چه گذشت ؟

حافظ پلاس
  • 00:00

  • 24

  • 3 سال پیش

توضیحات
چرا در بازار امروز، باز هم فشار عرضهافزایش یافت؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads