• 3 سال پیش

  • 22

  • 00:00

امروز در بازار سرمایه چه گذشت ؟

حافظ پلاس
0
0
0

امروز در بازار سرمایه چه گذشت ؟

حافظ پلاس
  • 00:00

  • 22

  • 3 سال پیش

توضیحات
روزی که حقیقی ها بازار را دست گرفتند! به تاریخ 10خرداد99

shenoto-ads
shenoto-ads