• 3 سال پیش

  • 13

  • 12:32

گفتگو با مهندس نصرالهی بهانه رتبه بندی درصد تحقق اهداف اسفند 98

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگو با مهندس نصرالهی بهانه رتبه بندی درصد تحقق اهداف اسفند 98

رادیو افق کوروش
  • 12:32

  • 13

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس نصرالهی معاونت منطقه سه افق کوروش به بهانه رتبه بندی درصد تحقق اهداف اسفند 98

shenoto-ads
shenoto-ads