• 2 سال پیش

  • 12

  • 12:32
گفتگو با مهندس نصرالهی بهانه رتبه بندی درصد تحقق اهداف اسفند 98

گفتگو با مهندس نصرالهی بهانه رتبه بندی درصد تحقق اهداف اسفند 98

رادیو افق کوروش
0
گفتگو با مهندس نصرالهی بهانه رتبه بندی درصد تحقق اهداف اسفند 98
  • 12:32

  • 12

  • 2 سال پیش

گفتگو با مهندس نصرالهی بهانه رتبه بندی درصد تحقق اهداف اسفند 98

رادیو افق کوروش
0

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس نصرالهی معاونت منطقه سه افق کوروش به بهانه رتبه بندی درصد تحقق اهداف اسفند 98

shenoto-ads
shenoto-ads