• 3 سال پیش

  • 56

  • 32:28

گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم موسوی

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم موسوی

رادیو افق کوروش
  • 32:28

  • 56

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم موسوی سرپرست روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ به بهانه مسابقه نقاشی گروه صنعتی گلرنگ

shenoto-ads
shenoto-ads