• 4 سال پیش

  • 15

  • 07:58

گفتگو با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش 23 اسفند 98

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگو با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش 23 اسفند 98

رادیو افق کوروش
  • 07:58

  • 15

  • 4 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش درباره کالا در افق کوروش

shenoto-ads
shenoto-ads