• 7 سال پیش

  • 180

  • 05:52
  • 05:52

  • 180

  • 7 سال پیش

توضیحات
چگونه مخاطب را مجذوب صحبت‌های خود کنیم؟ آیا نگاه می‌تواند جایگزینی برای کلام باشد؟ شما چقدر از نفوذ نگاه خود آگاهی دارید؟

shenoto-ads
shenoto-ads