• 7 سال پیش

  • 99

  • 05:08

به دستانت بگو مراقب باش!

آموزش سخنرانی و فن بیان
1
1
0

به دستانت بگو مراقب باش!

آموزش سخنرانی و فن بیان
  • 05:08

  • 99

  • 7 سال پیش

توضیحات
چقدر در مورد استفاده از دست ها حین سخنرانی می دانید؟ آیا زبان بدن محدود به استفاده از دست ها می شود؟

shenoto-ads
shenoto-ads