• 7 سال پیش

  • 155

  • 04:55

باب آشنایی با لحن

آموزش سخنرانی و فن بیان
8
8
1

باب آشنایی با لحن

آموزش سخنرانی و فن بیان
  • 04:55

  • 155

  • 7 سال پیش

توضیحات
آیا انواع لحن های مختلف را می شناسید؟ آیا تن صدا و نحوه صحبت کردن خود را در موقعیت های مختلف تغییر می دهید؟

shenoto-ads
shenoto-ads