• 4 سال پیش

  • 255

  • 00:00

فواید سکوت کردن و خاموش ماندن .کاری از شاهین هاشمی نسب

نفس افرینش
4
4
0

فواید سکوت کردن و خاموش ماندن .کاری از شاهین هاشمی نسب

نفس افرینش
  • 00:00

  • 255

  • 4 سال پیش

توضیحات
فرازهایی درباره فواید سکوت کردن در لحظات مختلف.

با صدای
شاهین هاشمی نسب
ا.اصولی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads