• 4 سال پیش

  • 323

  • 00:00

حکایت بقال و مرد فقیر

نفس افرینش
0
0
0

حکایت بقال و مرد فقیر

نفس افرینش
  • 00:00

  • 323

  • 4 سال پیش

توضیحات
داستان مرد فقیر و بقال و کم فروشی که عاقبت به خود بازمیگردد

با صدای
الهامه اصولی
شاهین هاشمی نسب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads