• 5 سال پیش

  • 249

  • 04:48

زندگیم عوض شد | چهار اثر از فلورانس اسکاول شین |

www.tahasadeqi.com
4
4
0

زندگیم عوض شد | چهار اثر از فلورانس اسکاول شین |

www.tahasadeqi.com
  • 04:48

  • 249

  • 5 سال پیش

توضیحات
برای کسی که با خداست همه چی مقدور است. کسی که از نفوذ کلام باخبر است به هنگام گفت وگو بسیار مراقب است که چه به زبان می آورد و می داند که با کلام خود قوانینی را برای خود وضع می کند. در ذهن نیمه هشیار خود امید و آرزو می آفریند و خوش اقبالی را برای خود جذب می کند. نباید هیچگاه تسلیم شویم و بترسیم زیرا زمانیکه ترسیده ایم به این مضوع اعتقاد پیدا کرده ایم که دو قدرت در دنیا حاکم است خیر و شر که دست نیت و ما بایستی تنها به قدرت الهی ایمان داشته باشیم و باید آن را نشان دهیم و ترسی را به دل خود راه ندهیم. باید بدانیم که نیروهای غیبی همواره برای آدمی در کارند تا ما روزی خود را بدست آوریم و این ما هستیم که سر نخ را بدست داریم. یادمان باشد هر آنچه درباره دیگران می گوییم درباره مان خواهند گفت و هر آنچه برای دیگران آرزو کنیم برایمان آرزو می شود.

shenoto-ads
shenoto-ads