• 1 ماه پیش

  • 6

  • 46:15

نام نیک و نیک نامی

راب
0
0
0

نام نیک و نیک نامی

راب
  • 46:15

  • 6

  • 1 ماه پیش

توضیحات

مقدمه

پرسنال برندینگ و بیزنس برندینگ

تفاوت های پرسنال برندینگ و بیزنس برندینگ

دسته بندی و نام گذاری اختصاصی

اهمیت پرسونال برندینگ؛ بیزنس برندینگ

مزایای پرسونال/بیزنس برندینگ

ü      تمایز

ü      فرصت

ü      اعتماد

ü      حضور

عناصر اصلی پرسونال برندینگ (از زبان دوری کلارک)

این عناصر عبارت‌اند از:(تاج تم شب)

ü      تأیید اجتماعی (Social Proof)؛ 

ü      تولید محتوا؛ 

ü      شبکه‌سازی‌؛ 


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز