• 5 ماه پیش

  • 26

  • 39:06

مدیر منابع انسانی

راب
1
1
0

مدیر منابع انسانی

راب
  • 39:06

  • 26

  • 5 ماه پیش

توضیحات

مدیریت منابع انسانی

·        تعریف مدیریت منابع انسانی (HRM)

·        وظایف مدیر منابع انسانی (سنتی)

·        مهارت های مدیر منابع انسانی (سنتی)

 

مدیریت منابع انسانی شرکت های بزرگ سنتی و استارتاپ ها

·        شباهت ها(کلی)

·        تفاوت ها(کلی)

·        تفاوت های (خاص)

مدیریت منابع انسانی در استارتاپ ها

·        برخی از ویژگی ها

·        برخی از چالش ها

·        برخی از نکات

·        برخی از اشتباهات

چک لیست جذب همکار در استارتاپ

 

در استارتاپ ها، مسئولیت مدیریت منابع انسانی با کیست؟

برخی از نکات مهم مدیریت منابع انسانی در استارتاپ ها

مراحل جذب همکار در استارتاپ ها

برخی از نکات برای جذب همکار در استارتاپ ها

 


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز