• 1 هفته پیش

  • 0

  • 03:56

قسمت پنجم | آیا در زمان شاه وضعیت اقتصادی بهتر بود؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
0
0
0

قسمت پنجم | آیا در زمان شاه وضعیت اقتصادی بهتر بود؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
  • 03:56

  • 0

  • 1 هفته پیش

توضیحات

آیا مردم در زمان پهلوی وضعیت بهتری داشتند؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads