• 5 ماه پیش

  • 27

  • 16:08

اهمالکاری؟ چه گونه بفهمیم که واقعاً اتفاق افتاده است یا خیر؟

مصاحبه ها
1
1
0

اهمالکاری؟ چه گونه بفهمیم که واقعاً اتفاق افتاده است یا خیر؟

مصاحبه ها
  • 16:08

  • 27

  • 5 ماه پیش

توضیحات

خیلی وقت ها بی جهت به خودمان برچسب اهمالکاری میزنیم. یا ممکن است کسی را به آن متهم کنیم. این اتهام زدن ها بی فایده است و مشکلی را حل نمی کند. باید ریشه ها را بشناسیم و علت به تعویق افتادن کار را بررسی کنیم. شاید بهترین راه کمک به شخصی باشد که طبق برنامه ریزی های اولیه نتوانسته کار را به انجام برساند. شاید بهترست یک دوست و شنونده باشیم، تا قضاوت کننده!


با صدای
محبوبه مظاهری
هاله ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads