• 6 ماه پیش

  • 24

  • 24:42

حفظ کسب و کارها در دنیای پر ابهام (قسمت دوم)

مصاحبه ها
0
0
0

حفظ کسب و کارها در دنیای پر ابهام (قسمت دوم)

مصاحبه ها
  • 24:42

  • 24

  • 6 ماه پیش

توضیحات

اگر فرصت شناس باشیم، در حوادث قهری طبیعت هم فرصتهایی برای توسعه کسب و کار خود خواهیم یافت. کافیست سازمان ما انعطافپذیر و خلّاق باشد تا بتواند بدون هراس، فرصتها را شناسایی کند. دنیای پر ابهام و پیچیده ی کنونی، فرصتی برای برنامه های درازمدت به ما نمیدهد. همیشه باید پلن جایگزین را آماده کنیم. زیرا حوادث خبر نمی کنند!


با صدای
محبوبه مظاهری
هاله ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads