• 1 سال پیش

  • 20

  • 14:51

بخش سوم از گفتگوی نیکاوند با خانم محبوبه مظاهری درباره برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت

مصاحبه ها
0
0
0

بخش سوم از گفتگوی نیکاوند با خانم محبوبه مظاهری درباره برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت

مصاحبه ها
  • 14:51

  • 20

  • 1 سال پیش

توضیحات

اولویت بندی ما باید براساس امکانات موجودمان و شرط بقاء (هرم مازلو)، کسب شادی، و آرامش باشد. در جهانی که عدم قطعیت مانع از برنامه ریزی های بلند مدت میشود، باید هر لحظه ترند ها و اتفاقات را رصد کنیم و برای بقاء، آرامش، و شادی خود نهایت انعطافپذیری را داشته باشیم. دنبال کردن رویاها و آرزوهایمان ممکنست آرامش و سعادت و شادی ما را به خطر بیاندازد. روشهای و عاداتی که برایمان بدیهی به نظر می رسیده، ممکنست دیگر کارآمد نباشند. لازمست بازنگری کنیم و راه های جدیدی برای کسب شادی و آرامش خود و خانواده هایمان پیدا کنیم.


با صدای
محبوبه مظاهری
هاله ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads