• 1 سال پیش

  • 23

  • 13:36

حفظ کسب و کارها در دنیای پر ابهام

مصاحبه ها
0
0
0

حفظ کسب و کارها در دنیای پر ابهام

مصاحبه ها
  • 13:36

  • 23

  • 1 سال پیش

توضیحات

دنیای پر شتاب و پر ابهام برای کسب و کارهایی که به حد کافی منعطف باشند، بیش از آنکه تهدید باشد یک فرصت به حساب میاید.با صدای
محبوبه مظاهری
هاله ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads