• 6 سال پیش

  • 815

  • 01:39:59

نقد دیدگاه استفان هاوکینگ درباره خدا

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
29
29
1

نقد دیدگاه استفان هاوکینگ درباره خدا

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
  • 01:39:59

  • 815

  • 6 سال پیش

توضیحات
یست و هشتمین نشست‌ یکشنبه 24 دی 1396 از ساعت 16 به موضوع نقد دیدگاه استفان هاوکینگ درباره خدا اختصاص دارد. دکتر همایون همتی در این رابطه و از دیدگاه فسلفه ی دین، الهیات و دانش دین شناسی به سخنرانی می پردازد و از زندگینامه ی او کتابهایش که در ایران هم ترجمه شده اند صحبت می کند. تا اینکه به نظریات هاوکینگ میرسد در مورد عدم وجود خدا.

shenoto-ads
shenoto-ads