• 6 سال پیش

  • 175

  • 01:31:33
  • 01:31:33

  • 175

  • 6 سال پیش

توضیحات
بحثی که در این پادکست می شنوید در رابطه با اومانیسم است. بحثی که در کشور ما هم از جمله ی مباحث کاملا زنده و مطرح در جامعه ی ما است. عده ای از افراد که ضد اومانیسم هستند و آن را به عنوان فحش و ناسزا به کار می برند و به شکلی تبدیل به یک فحش سیاسی شده، در حالی که عده ای هم دنبال این هستند که اومانیسم یک تفکر انسان مدارانه و انسان گرایانه است و به ارزش های اخلاقی احترام می گذارد، به احیای هنرها و آثار کلاسیک توجه دارد به شکلی که هیچ خطری در جهان بینی دینی ندارد. این درحالیست که چیزی که جامعه ی امروز ما به شدت به آن نیازمند است، تحلیل این اندیشه ها و ریشه یابی آنهاست. بنابراین تاریخچه اومانیسم چیست؟ در اروپا چگونه شکل گرفت؟ در چه بستری پیدا شد؟ آیا خطری برای دین دارد؟ چند نوع است و ... ! پروفسور همتی در این نشست در این رابطه بحث می کند.

shenoto-ads
shenoto-ads