• 6 سال پیش

  • 313

  • 01:22:47

ارتباطات میان فردی

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
3
3
0

ارتباطات میان فردی

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
  • 01:22:47

  • 313

  • 6 سال پیش

توضیحات
دکتر مهدی محسنیان راد، استاد تمام و تنها نظریه پرداز حوزه ارتباطات در ایران هستند که کتابهای بسیاری زیادی را در ایران و آمریکا تالیف کردند. ایشان در این نشست کتابخانه حسینیه ارشاد در رابطه ارتباطات میان فردی به سخنرانی می پردازد. به زعم او حرف زدن، شنیدن، ارتباط برقرار کردن یک نیاز بسیار اساسی انسان هاست. او معتقد است که بعد از انقلاب و در این 40 سال عقبگردی سنگین در حوزه ارتباطات میان فردی داشته ایم چراکه افرادی تعلیم دهنده بودند که متاسفانه سواد درستی نداشتند. حتی حکومت مردان ایران هم خیلی بلد نیستند ارتباط برقرار کنند. به همین خاطر ایشان در این نشست ماهیت و چالش هایی از ارتباطات میان فردی را توضیح می دهند. گزارش دانشگاه بریتیش کلمبیا که آزمایشی را روی افراد مسن انجام دادند، آنها را به دو دسته تقسیم کردند و بعد از 6 ماه متوجه شدند که افرادی که ضعیف و تنها بودند شرایط جسمانی بدتری را داشتند.

shenoto-ads
shenoto-ads