• 10 ماه پیش

  • 1

  • 03:16:14

علل افت صادرات به عراق و راهکارهای افزایش سهم بازار

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

علل افت صادرات به عراق و راهکارهای افزایش سهم بازار

باشگاه تجارت با عراق
  • 03:16:14

  • 1

  • 10 ماه پیش

توضیحات

جلسه چهاردهم باشگاه تجارت با عراق در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۰ با موضوع "علل افت صادرات به عراق و راهکارهای افزایش سهم بازار"


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads