• 1 سال پیش

  • 115

  • 36:43

قسمت سوم: اهمیت سفرنامه‌ی میرزا صالح

مشیریه
1
1
0

قسمت سوم: اهمیت سفرنامه‌ی میرزا صالح

مشیریه
  • 36:43

  • 115

  • 1 سال پیش

توضیحات

سفرنامه‌ی میرزا صالح -در شروع دوره‌ی قاجاریه- یکی از مهمترین و غنی‌ترین منابع برای شناخت افکار ترقی‌خواهانه در ایران است. این سفرنامه نشان می دهد تا چه حد میرزا توانسته جادوی فرنگ را بشناسد و چیستیِ تجددِ غربی را دریابد. سفرنامه میرزا صالح دریچه‌ای‌ست نو به‌سوی افکار نو. قسمت سوم از فصل دوم به‌طور کامل به این سفرنامه‌ی اختصاص داده شده است.با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads