• 8 سال پیش

  • 103

  • 06:00

چگونه همیشه شاد باشیم؟

شنوتو
2
2
0

چگونه همیشه شاد باشیم؟

شنوتو
  • 06:00

  • 103

  • 8 سال پیش

توضیحات
خوش حال” یا “ناراحت” بودن یک انتخاب است. هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ما ناراحتمان کند. همیشه شاد بودن را انتخاب کنید.به گفته بسیار از بزرگان عرصه خوش حالی به خود ما بستگی دارد. برای خوشحال بودن به چند نکته توجه کنید و سعی کنید آنها را تا حد امکان در زنگی به کار ببندین .

با صدای
نرگس سوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads