• 7 سال پیش

  • 693

  • 01:12:07
اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی

اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی

انتشارات سارگل
6
اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی
6
0

اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی

انتشارات سارگل
  • 01:12:07

  • 693

  • 7 سال پیش

shenoto-ads
shenoto-ads