نوید حمیدی

نوید حمیدی
  45
  میانگین پخش
  531
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  نوید حمیدی

  نوید حمیدی
  45
  میانگین پخش
  531
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده...
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه اس...
  31:46
  • 9

  • 5 سال پیش
  31:46
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده...
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه اس...
  37:33
  • 8

  • 5 سال پیش
  37:33
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده...
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه اس...
  33:38
  • 11

  • 5 سال پیش
  33:38
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده...
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه اس...
  25:07
  • 16

  • 5 سال پیش
  25:07
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده...
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه اس...
  32:10
  • 10

  • 5 سال پیش
  32:10
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده...
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه اس...
  32:33
  • 16

  • 5 سال پیش
  32:33
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده...
  این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه اس...
  35:51
  • 31

  • 5 سال پیش
  35:51
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر : نیکان راست قلم
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر :...
  02:06
  • 44

  • 6 سال پیش
  02:06
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر : نیکان راست قلم
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر :...
  10:01
  • 37

  • 6 سال پیش
  10:01
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر : نیکان راست قلم
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر :...
  07:34
  • 41

  • 6 سال پیش
  07:34
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر : نیکان راست قلم
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر :...
  09:44
  • 59

  • 6 سال پیش
  09:44
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر : نیکان راست قلم
  مونولوگ " بتادین " نویسنده : نوید حمیدی بازیگر :...
  10:01
  • 249

  • 6 سال پیش
  10:01
  shenoto-ads
  shenoto-ads