Chakad Games

Chakad Games
  51
  میانگین پخش
  764
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده

  Chakad Games

  Chakad Games
  51
  میانگین پخش
  764
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده

  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  23:03
  • 1

  • 3 سال پیش
  23:03
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  16:07
  • 1

  • 3 سال پیش
  16:07
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  20:04
  • 7

  • 3 سال پیش
  20:04
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  17:03
  • 10

  • 3 سال پیش
  17:03
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  15:40
  • 7

  • 3 سال پیش
  15:40
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  09:36
  • 34

  • 3 سال پیش
  09:36
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  12:38
  • 32

  • 3 سال پیش
  12:38
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  12:10
  • 45

  • 3 سال پیش
  12:10
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  11:16
  • 42

  • 3 سال پیش
  11:16
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  17:19
  • 50

  • 3 سال پیش
  17:19
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  09:05
  • 40

  • 3 سال پیش
  09:05
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  18:40
  • 68

  • 3 سال پیش
  18:40
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  09:28
  • 46

  • 3 سال پیش
  09:28
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  04:41
  • 95

  • 3 سال پیش
  04:41
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.
  در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به باز...
  13:18
  • 286

  • 3 سال پیش
  13:18
  shenoto-ads
  shenoto-ads