• 6 سال پیش

  • 385

  • 25:15

همراه با آقای دکتر مرتضی عمادزاده رئیس هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی

رادیو صدای بازاریابی
0
توضیحات
همراه با آقای دکتر مرتضی عمادزاده رئیس هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads