• 7 سال پیش

  • 434

  • 29:48

داستان فرار یک زن از چنگال داعش

شنوتو
9
9
0

داستان فرار یک زن از چنگال داعش

شنوتو
  • 29:48

  • 434

  • 7 سال پیش

توضیحات
فیز حایه در چنگال داعش گیر می افتد از زبان خودش در این پادکست میشنویم که چه به سرش آمد و در پایان چه شد. این داستان تاثیرگذار را از دست ندهید.

shenoto-ads
shenoto-ads